Nota prawna - obowiązek informacyjny RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych informujemy Państwa, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ivo-Music Łukasz Węglarz z siedzibą w Olkuszu 32-300, ul. Legionów Polskich 2 lok.51, NIP: 6371045218, REGON: 122826429

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Legionów Polskich 2 lok.51, 32-300 Olkusz, telefonicznie 668 777 466 lub email: biuro@ivo-music.pl

2. Firma przetwarza dane osobowe w celach:

2.1. Sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2.2. Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2.3 Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2.4. Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa a także dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy z Firmą.
5. Odbiorcami danych osobowych będą:

5.1. Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
5.2. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8, Administrator zachowuje najwyższą staranność, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.